Ένας αριθμός απέραντος [π-day 3/14]

«Αείο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί,το κύκλου μήκοςίνα ορίση διαμέτρω,παρήγαγεν αριθμόν απέραντον,και ον, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι» ή, με άλλα λόγια, 3,1415926535897932384626... [ο αριθμός των γραμμάτων...